Εγχειρίδιον περί του βουλευτικού δικαίου : ή επιτομή των κανόνων των εν χρήσει εν ταις αγγλικαίς βουλαίς και τω συνεδρίω των Ηνωμένων Επαρχιών

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080