Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος : συνταχθέν, ανακριθέν, και επικυρωθέν κατά την Γ΄ Εθνικήν Συνέλευσιν εν Τροιζήνι 1827 κατά μήνα Μάϊον

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080