Κωνσταντινίας παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως : απ' αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τας περίς αυτής τοποθεσίας, τας τε αντιπροσώπους δύω παραλίας των Στενών του Βοσπόρου, και τας παρακείμενας νήσους τ

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080