Λαμβερτίου Βοσίου καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εις την εν Φρανκφορτίω Ακαδημίαν ελληνικών αρχαιοτήτων, μάλλον δε αττικών, σύντομος περιγραφή : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080