Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενεστάτης νομοθετικής συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την πέμπτην (έκτατον) συνάθροισιν της ογδόης Γερουσίας

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080