Σύστημα ή διαταγαί : κατά κοινήν Ψήφον, απάσης της συνελεύσεως, της εν Μακεδονίας πόλεως Μαλένικου, προς πλείονα αφορώσαι βελτίωσιν,...

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σύστημα ή διαταγαί : κατά κοινήν Ψήφον, απάσης της συνελεύσεως, της εν Μακεδονίας πόλεως Μαλένικου, προς πλείονα αφορώσαι βελτίωσιν, των εν αυτή Θείων οίκων, σχολών τε και νοσοκομείων, και της των ενδεών απάντων φιλανθρωποτέρας οικονομίας τε, και κηδαιμονίας υπό φιλογενούς τινός και ευπατρίδου της αυτής Πόλ. διοργανιθείσαι τε και σχεδιασθείσαι, και δαπάνη αυτού οικεία, νυν πρώτον, εις φως αχθείσαι /. - 1η έκδ. . - εν Βιέννη: εκ της τυπογραφίας Ιωάν.Βαρθ.Τζβεκίου πρώην Βενδώτου, 1813 . - 44 σ.click here