Σύστημα ή διαταγαί : κατά κοινήν Ψήφον, απάσης της συνελεύσεως, της εν Μακεδονίας πόλεως Μαλένικου, προς πλείονα αφορώσαι βελτίωσιν,...

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how