Σύστημα ή διαταγαί : κατά κοινήν Ψήφον, απάσης της συνελεύσεως, της εν Μακεδονίας πόλεως Μαλένικου, προς πλείονα αφορώσαι βελτίωσιν,...

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080