Καισαροβασιλικόν προνόμιον, χαρισθέν παρά του κραταιοτάτου Καίσαρος των Ρωμαίων, Ιωσήφ του Δευτέρου, εις τους εν τη καθεδραλική πόλει Βιέννη πραγματευομένους, μη ουνίτους Ρωμαίους, τας υποκείμενους της Οθωμανικής εξουσίας, δια την εκκλησίαν, ήγουν Καπέλλα

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080