Εξαήμερον ήτοι, Κοσμουργία του αυτού Ιάμβεια εις τον μάταιον βίον = Opus sex dierum, sev Mundi Opificium ejusdem semariide Vanitate vitae

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080