Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1833 = Regierungs-Blatt des Koenigreichs Griechenland 1833. τχ. 1 (16 Φεβρουαρίου 1833) - τχ. 42 (25 Δεκεμβρίου 1833)

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080