Τα δημοτικά : ήτοι βιβλίον περιέχον 1. Τον δημοτικόν νόμον μετά του νέου περί δημαιρεσιών νόμου υπομνηματισμένον και μετα της αιτιολογικής εκθέσεως του πρώτου, 2. Πραγματείαν περί της δημοτικής εξουσίας υπό Ενρίων Δε Πάνσαί και περί αστυνομίας ...

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how