Τα δημοτικά : ήτοι βιβλίον περιέχον 1. Τον δημοτικόν νόμον μετά του νέου περί δημαιρεσιών νόμου υπομνηματισμένον και μετα της αιτιολογικής εκθέσεως του πρώτου, 2. Πραγματείαν περί της δημοτικής εξουσίας υπό Ενρίων Δε Πάνσαί και περί αστυνομίας ...

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080