Τα δημοτικά : ήτοι βιβλίον περιέχον 1. Τον δημοτικόν νόμον μετά του νέου περί δημαιρεσιών νόμου υπομνηματισμένον και μετα της αιτιολογικής εκθέσεως του πρώτου, 2. Πραγματείαν περί της δημοτικής εξουσίας υπό Ενρίων Δε Πάνσαί και περί αστυνομίας ...

Πρωτεύουσες καρτέλες

Τα δημοτικά : ήτοι βιβλίον περιέχον 1. Τον δημοτικόν νόμον μετά του νέου περί δημαιρεσιών νόμου υπομνηματισμένον και μετα της αιτιολογικής εκθέσεως του πρώτου, 2. Πραγματείαν περί της δημοτικής εξουσίας υπό Ενρίων Δε Πάνσαί και περί αστυνομίας υπό Βιβιέν, 3. Θεωρίαν του Στουάρτου Μίλλ περί τοπικών αντιπροσώπικών σωμάτων, 4. Αναλύσεις περί των δημοτικών και επαρχιακών συστημάτων της Γαλλίας, Αγγλίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Παππικών Κρατών, Βαυαρίας, Πρωσσίας και Αυστρίας, 5. Σύνοψιν του δημοτικού διοργανισμού της Τουρκίας και Ελλάδος προ της Βασιλείας, 6. Σκέψεις περί του αρμόζοντος εις την Ελλάδα συστήματος της δημοτικής αυτοδιοικήσεως και Παράρτημα περιέχον το Σύνταγμα, τον περί εκλογής του βουλευτών νόμον και τας περί τούτου οδηγίας, και προσέτι νόμους, διατάγματα, και οδηγίας προς εκτέλεσιν του δημοτικού νόμου / ; υπό Σπυρίδωνος Αντωνιάδου. - 2η έκδ. . - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ερμού, 1866 . - ιδ΄, 857 σ.click here