Ιστορία της επαναστάσεως και αναγεννήσεως της Ελλάδος. 2ος τ.

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ιστορία της επαναστάσεως και αναγεννήσεως της Ελλάδος. Τόμος Β / συγγραφείσα μεν υπό Γ. Γ. Γερβίνου ; μεταφρασθείσα δε από του πρωτοτύπου υπό Ιωάννου Η. Περβανόγλου. - Αθήναι: εκ της τυπογραφίας Χ. Νικολαϊδου Φιλεδελφέως, 1865 . - 596 σ.click here