Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1853. τχ. 1 (12 Ιανουαρίου 18530 - τχ. 46 (31 Δεκεμβρίου 1853)

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080