Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1853. τχ. 1 (12 Ιανουαρίου 18530 - τχ. 46 (31 Δεκεμβρίου 1853)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1853. τχ. 1 (12 Ιανουαρίου 18530 - τχ. 46 (31 Δεκεμβρίου 1853) /. - εν Αθήναις: εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1853 . - 532, 135 σ. : πίν.click here