Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1857. τχ. 1 (11 Ιανουαρίου 1857) - τχ. 45 (30 Δεκεμβρίου 1857)

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how