Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1857. τχ. 1 (11 Ιανουαρίου 1857) - τχ. 45 (30 Δεκεμβρίου 1857)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1857. τχ. 1 (11 Ιανουαρίου 1857) - τχ. 45 (30 Δεκεμβρίου 1857) /. - εν Αθήναις: εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1857 . - 306, 137 σ. : πίν.click here