Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1857. τχ. 1 (11 Ιανουαρίου 1857) - τχ. 45 (30 Δεκεμβρίου 1857)

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080