Τοπογραφία της νήσου Χίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Τοπογραφία της νήσου Χίου / υπό Α. Καράβα ; εκδοθείσα δαπάνη Δ. Φκιαρογιαννίδου. - εν Χίω: εκ του τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου, 1866 . - 79 σ. : εικ. + 1 διπλ. λιθογρ.click here