Συνέκδημος ιατροδικαστική : προς χρήσιν εκάστου. Τόμος Α

Πρωτεύουσες καρτέλες

Συνέκδημος ιατροδικαστική : προς χρήσιν εκάστου .Τόμος Α / υπό Ι. Π. Πύρλα . - εν Αθήναις: εκ του τυπογαρφείου Ν. Γ. Πάσσαρη ; εκ του τυπογραφείου Ιω. Αγγελόππουλου, 1870 - 1874 . - 232 σ.

 click here