Η κατά Ιωάννη Φιλήμονα σύντομος βιογραφία του Ν. Σπηλιάδου γραμματέως της Eπικρατείας επί Κυβερνήτου κλπ μετά τίνων προσθηκών και υποσημειώσεων και περιπέτειαι του ιδίου μυηθέντος τα της Φιλικής Εταιρίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η κατά Ιωάννη Φιλήμονα σύντομος βιογραφία του Ν. Σπηλιάδου γραμματέως της Eπικρατείας επί Κυβερνήτου κλπ μετά τίνων προσθηκών και υποσημειώσεων και περιπέτειαι του ιδίου μυηθέντος τα της Φιλικής Εταιρίας / Ιωάννην Φιλήμονα. - εν Ναυπλίω: εκ του τυπογραφείου ο Καδμός Κ. Ιωαννίδου, 1868 . - 72 σ.click here