Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης : χάριν της εν τοις ανωτέροις εκπαιδευτηρίοις μαθητευούσης νεολάιας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης : χάριν της εν τοις ανωτέροις εκπαιδευτηρίοις μαθητευούσης νεολάιας / υπό Α. Διομήδους Κυριακού. - 2η έκδ. . - Αθήνησι: τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1876 . - 180 σ.click here