Αστικός κώδιξ της ηγεμονίας της Σάμου : μετ' αιτιολογικές εκθέσεως

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αστικός κώδιξ της ηγεμονίας της Σάμου : μετ' αιτιολογικές εκθέσεως / εκπονηθείσης υπό Επαμ. Φραγκούδη. - εν Σάμω: εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, 1899 . - νδ΄, 291 σ.click here