Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος / υπό Α. Μανσόλα. - εν Αθήναις: εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1867 . - η΄, 211 σ.click here