Ερμηνεία της ελληνικής πολιτικής δικονομίας. τχ. 1o

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ερμηνεία της ελληνικής πολιτικής δικονομίας. τχ. 1o / υπό Κ. Ν. Μανιάκη. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1898 . - λη΄, 224 σ.click here