Ψήφισμα και υπόμνημα της Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως επιδοθέντα προς τας χριστιανικάς δυνάμεις

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ψήφισμα και υπόμνημα της Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως επιδοθέντα προς τας χριστιανικάς δυνάμεις /. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1878 . - 24 σ.click here