Πραγματεία περί των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, των εκ Κωνσταντινουπόλεως γνωστών υπό το όνομα Φαναριώται ή έκθεσις περί της εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία ...

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πραγματεία περί των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, των εκ Κωνσταντινουπόλεως γνωστών υπό το όνομα Φαναριώται ή έκθεσις περί της εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία επιρροής αυτών κατά των Ελλήνων και της επικίνδυνου παραδοχής αυτών εις την κυβέρνησιν της Αναγεννηθείσης Ελλάδος / υπό Μ. Φ. Ζαλλώνη ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Βλάσιου Ι. Βαλτινού. - εν Αθήναις: τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1855 . - 174 σ. click here