Πραγματεία περί των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, των εκ Κωνσταντινουπόλεως γνωστών υπό το όνομα Φαναριώται ή έκθεσις περί της εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία ...

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how