Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων : ήτοι ευρετήριον πάντων των συγγραμμάτων των θείων ημών πατέρων, διδασκάλων και συγγραφέων των περιεχόμενων εν τη εν Παρισίοις εκδοθείση πατρολογία εις τόμους εκατόν εξήκοντα και ένα 1857 - 1866

Πρωτεύουσες καρτέλες

Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων : ήτοι ευρετήριον πάντων των συγγραμμάτων των θείων ημών πατέρων, διδασκάλων και συγγραφέων των περιεχόμενων εν τη εν Παρισίοις εκδοθείση πατρολογία εις τόμους εκατόν εξήκοντα και ένα 1857 - 1866 υπό Μιγνίου (Migne) εν η προσετέθησαν και τα συγγράμματα επτά βυζαντινών συγγραφέων εκ της εν Βόννη εκδόσεως, αυτών μόνον μη συμπειλαμβανομένων εν τη Μιγνίου εκδόσει / υπό Δωροθέου του Σχολάρχου. - Ήδη πρώτον τύποις εκδοθείσα αξιώσει πολλών σοφών και ελλόγιμων ενδρών . - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Γεωργίου Καρυοφύλλη, 1879 . - μζ΄, 611 σ.click here