Περί της ευθύνης των ιδιοκτητών των πλοίων και περί του πλοιάρχου συνομολογουμένου δανείου κατά τον διάπλουν : μελέτη κριτική και πρακτική επί του ναυτικού δικαίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Περί της ευθύνης των ιδιοκτητών των πλοίων και περί του πλοιάρχου συνομολογουμένου δανείου κατά τον διάπλουν : μελέτη κριτική και πρακτική επί του ναυτικού δικαίου / υπό Romain de Seze ; εξελληνισθέντα υπό Γεωργίου Δ. Λαζαρίμου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου "Ο Παλαμήδης", 1884 . - ιστ΄, 349 σ.click here