Περί της εν Βυτίνη ελληνικής σχολής των πρώτων αυτής διδασκάλων και της εν αυτής καταρτιζομένης βιβλιοθήκης : οις προστίθεται Σιγγιλιώδες Πατριαρχικόν γράμμα και έτερον έγγραφον της διοικήσεως της Καρυταίνης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Περί της εν Βυτίνη ελληνικής σχολής των πρώτων αυτής διδασκάλων και της εν αυτής καταρτιζομένης βιβλιοθήκης : οις προστίθεται Σιγγιλιώδες Πατριαρχικόν γράμμα και έτερον έγγραφον της διοικήσεως της Καρυταίνης / Π. Παπαζαφειρόπουλος. - εν Ναυπλίω: εκ της τυπογραφίας Κ. Ιωαννίδου, 1858 . - 37 σ.click here