Περί της εν Βυτίνη ελληνικής σχολής των πρώτων αυτής διδασκάλων και της εν αυτής καταρτιζομένης βιβλιοθήκης : οις προστίθεται Σιγγιλιώδες Πατριαρχικόν γράμμα και έτερον έγγραφον της διοικήσεως της Καρυταίνης

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how