Ευρετήριο των ουσιωδών περιεχομένων εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως από του 1833 μέχρι τέλους 1889

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ευρετήριο των ουσιωδών περιεχομένων εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως από του 1833 μέχρι τέλους 1889 / υπό Ηλία Λιακόπουλου. - εν Αθήναις: εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1890 . - ιστ΄, 449 σ.click here