Απάντησις Ιωάννου Ζυμβρακάκη, ταγματάρχου των Γενικών Επιτελών του Ελληνικού στρατού, πρώην γενικού αρχηγού του Τμήματος Χανίων προς τον εν Βερολίνω καθηγητήν Μελδέλσωνα Βαρθόλδην τον περιγράψαντα τον τελευταίον Εθνικόν Αγώνα της Κρήτης κατά των Τούρκων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Απάντησις Ιωάννου Ζυμβρακάκη, ταγματάρχου των Γενικών Επιτελών του Ελληνικού στρατού, πρώην γενικού αρχηγού του Τμήματος Χανίων προς τον εν Βερολίνω καθηγητήν Μελδέλσωνα Βαρθόλδην τον περιγράψαντα τον τελευταίον Εθνικόν Αγώνα της Κρήτης κατά των Τούρκων /. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Περρή και Βάμπα, 1870 . - 83 σ.click here