Υπόμνημα των χριστιανών της Κρήτης υποβληθέν εις τας ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις υπό του συναθροισθέντος λαού εν "Κλήμα" και "Κράπη" τη 3 και 10 Σεπτεμβρίου 1895

Πρωτεύουσες καρτέλες

Υπόμνημα των χριστιανών της Κρήτης υποβληθέν εις τας ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις υπό του συναθροισθέντος λαού εν "Κλήμα" και "Κράπη" τη 3 και 10 Σεπτεμβρίου 1895 / συνταχθέν υπό Μ. Ρ. Κ.. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ν. Ταρουσόπουλου, 1895 . - 22 σ.click here