Υπόμνημα των χριστιανών της Κρήτης υποβληθέν εις τας ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις υπό του συναθροισθέντος λαού εν "Κλήμα" και "Κράπη" τη 3 και 10 Σεπτεμβρίου 1895

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how