Ταμείον ορθοδοξίας : περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνον περί Θεού, περί πίστεως, περί εξηγήσεως και χρήσεως των Επτά Μυστηρίων, των Δέκα Εντολών, και των αναγκαιοτέρων της Ιεράς Εκκλησίας εθίμων...

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ταμείον ορθοδοξίας : περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνον περί Θεού, περί πίστεως, περί εξηγήσεως και χρήσεως των Επτά Μυστηρίων, των Δέκα Εντολών, και των αναγκαιοτέρων της Ιεράς Εκκλησίας εθίμων, μετά τινών συν αυτοίς χρειωδεοτέρων προς ασφαλή οδηγίαν και είδησιν εκάστου φιλευσεβούς αναγνώστου. / πονηθέν μεν εις απλήν φράσιν και συντεθέν κατ' ερωταποκρίσιν υπό Πανιερώτατου και Ελλογιμωτάτου Επισκόπου Καμπανίας κυρίου Θεοφίλου του εξ Ιωαννίνων. - 4η έκδ. μετά πλείστων γραμματικών διορθώσεων . - εν Τριπόλει: εκ του τυπογραφείου της Αρκαδίας, 1860 . - δ΄, [4] χ.α., 256 σ.click here