Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου : περιέχον πραγματείαν εφ΄εκάστου βιβλίου του εμπορικού κώδικος δηλώσιν της τελευταίας καταστάσεως και των κυριωτέρων μνημείων της νομολογίας μετά των τύπων ... Tόμος Α, ή βιβλίον Α΄ Εμπορικόν Δίκαιον

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how