Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου : περιέχον πραγματείαν εφ΄εκάστου βιβλίου του εμπορικού κώδικος δηλώσιν της τελευταίας καταστάσεως και των κυριωτέρων μνημείων της νομολογίας μετά των τύπων ... Tόμος Α, ή βιβλίον Α΄ Εμπορικόν Δίκαιον

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου : περιέχον πραγματείαν εφ΄εκάστου βιβλίου του εμπορικού κώδικος δηλώσιν της τελευταίας καταστάσεως και των κυριωτέρων μνημείων της νομολογίας μετά των τύπων πασών των πράξεων και ανάλυσιν όλων των άρθρων του κώδικος μετά των περί αυτών ζητημάτων. Τόμος Α'. ή βιβλίον Α΄ Εμπ[ορικόν] Δίκ[αιον] / Π. Μπραβάρ - Βευριέρου ; υπό Τρ. Μανταφούνη. - 6η έκδ. διορθ. και επαυξ. . - Αθήνησι: εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1871 . - ια, 237, γ σ. click here