Επιθεώρησις των Ανατολικών εθνών : ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις. B, Βούλγαροι

Πρωτεύουσες καρτέλες

Επιθεώρησις των Ανατολικών εθνών : ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις. Β. Βούλγαροι / υπό Χ. Δημόπουλου. - Βράϊλα: τυπογραφείον "Η Ένωσις", 1866 . - 168, μ΄ σ.click here