Φιλοσοφική δικαιολογία ή φυσικόν δίκαιον. Μέρος δεύτερον, Φιλοσοφία. Μέρος δεύτερον, Πρακτική φιλοσοφία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Φιλοσοφική δικαιολογία ή φυσικόν δίκαιον. Μέρος δεύτερον. Μέρος δεύτερον. Φιλοσοφία. Πρακτική φιλοσοφία / παραδόσεις Φιλίππου Ιωάννου ; εκδιδόμεναι υπό Λ. Ο.. - εν Αθήναις: τύποις Δ. Δράκου, 1863 . - λ΄, 208 σ.click here