Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων. Τόμος Α, Μερος Β., Νεοελληνική Μυθολογία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων. Τόμος Α. Μέρος Β. Νεοελληνική Μυθολογία / υπό Ν. Γ. Πολίτου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου της Περιστέρας, 1874 . - [207-527] σ.click here