Νόμος περί δημαιρεσιών

Πρωτεύουσες καρτέλες

[Συλλογή νόμων] /. - εν Αθήναις: [χ.ο.], 1864 . - 24 σ.click here