Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς : κατά το ρωμαϊκόν και ιδίως κατά το βυζαντινόν δίκαιον

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how