Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς : κατά το ρωμαϊκόν και ιδίως κατά το βυζαντινόν δίκαιον

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς : κατά το ρωμαϊκόν και ιδίως κατά το βυζαντινόν δίκαιον / Αντωνίου Γ. Μομφερράτου. - εν Αθήναις: τύποις Αδελφών Περρή, 1884 . - 54, 224 σ.Μονογραφία επί των ειδικών παραγράφων του εμπορικού νόμου

 

click here click here