Περιοδεία της Αιγύπτου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Περιοδεία της Αιγύπτου / συνταχθείσα υπό Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Σ. Π. Ιασεμίδου, 1876 . - ζ΄, [2], 384 σ.click here