Ο σουλτάνος Σαϊφ Ζουλιαζάν : μυθιστορία αραβική

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο σουλτάνος Σαϊφ Ζουλιαζάν : μυθιστορία αραβική / ; μεταφρασθείσα εκ της γαλλικής υπό Ν. Δ. Τελάμωνος; εικονογραφηθείσα υπό των ξυλογράφων Δ. Π. Μαυροφρύδου και Γ. Χαυγιαρίδου. - εν Κωνσταντινουπόλει: τυπογραφείον Ν. Δεστουνιάνου, 1872 . - 188 σ. : εικ.click here