Πρόχειρον νομικόν. 2ο βιβλ., Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία, μετά τίνων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πρόχειρον νομικόν. 2ο βιβλ.. Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία, μετά τίνων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον / υπό Μελισσηνού Χριστοδούλου. - εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1895 . - ιστ΄, 160 σ.click here