Προοίμιον εις της ιστορίαν της φιλοσοφίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Προοίμιον εις της ιστορίαν της φιλοσοφίας / Δημητρίου Αλεξάνδρου Χαντσέρη. - Αθήνησιν: εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1867 . - σξη΄ σ.click here