Δοξαστάριον του όλου ενιαυτού : περιέχον τα δοξαστικά των τε εορταζομένων και μη εορταζομένων Αγίων μετά των Ιδιομελών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και τίνων Αγίων μετά των απολυτικίων αυτών και άλλων τινών. Τόμος Β

Πρωτεύουσες καρτέλες

Δοξαστάριον του όλου ενιαυτού : περιέχον τα δοξαστικά των τε εορταζομένων και μη εορταζομένων Αγίων μετά των Ιδιομελών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και τίνων Αγίων μετά των απολυτικίων αυτών και άλλων τινών. Τόμος Β / μελοποιηθέντα παρά Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. - 1η έκδ. . - εν Σμύρνη: τύποις Ν. Πρωτοψάλτου Σμύρνης, 1879 . - 306 σ.click here