Ο Βελισάριος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Βελισάριος / του Μαρμοντέλου ; μεταφρασθείς εκ του γαλλικού υπό Κ. Π. Υάκινθου και Μ. Ε. Φωτίου. - Αθήνησι: τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρπόλα, 1853 . - ιβ΄, 197 σ.click here