Η συνταγματική του λόγου κοινωνία και το ξίφος του λαού δι' ου αποκτείνονται οι των νόμων παραβάται και οι της ψυχής του έθνους επίβουλοι και φόνεις

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how