Η συνταγματική του λόγου κοινωνία και το ξίφος του λαού δι' ου αποκτείνονται οι των νόμων παραβάται και οι της ψυχής του έθνους επίβουλοι και φόνεις

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η συνταγματική του λόγου κοινωνία και το ξίφος του λαού δι' ου αποκτείνονται οι των νόμων παραβάται και οι της ψυχής του έθνους επίβουλοι και φόνεις / υπό Σ. Δ. Φιλάρετου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, 1879 . - 183 σ.click here