Οργανικός νόμος της Ανατολικής Ρωμυλίας μετά παραρτημάτων αυτού : μεταφρασθείς εκ του γαλλικού, αδεία και εγκρίσει της Α. Υψ. του Γ. Διοικητού της Ανατολικής Ρωμυλίας, μετά ελέγχου αλφαβητικού και αναλυτικού

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how