Οργανικός νόμος της Ανατολικής Ρωμυλίας μετά παραρτημάτων αυτού : μεταφρασθείς εκ του γαλλικού, αδεία και εγκρίσει της Α. Υψ. του Γ. Διοικητού της Ανατολικής Ρωμυλίας, μετά ελέγχου αλφαβητικού και αναλυτικού

Πρωτεύουσες καρτέλες

Οργανικός νόμος της Ανατολικής Ρωμυλίας μετά παραρτημάτων αυτού : μεταφρασθείς εκ του γαλλικού, αδεία και εγκρίσει της Α. Υψ. του Γ. Διοικητού της Ανατολικής Ρωμυλίας, μετά ελέγχου αλφαβητικού και αναλυτικού /. - εν Φιλιππουπόλει: Αθανασίου Νικολαϊδου, 1879 . - [2], 249, ιε΄σ.click here