Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και συν αυτώ μαρτυρησάντων εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και συν αυτώ μαρτυρησάντων εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα / υπό Αιμιλίου Λεγράνδ ; μετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. - Αθήνησιν: εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1891 . - ζ΄, 182 σ.click here