Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία : από του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρις Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1 - 1453 μ.Χ.) : προς χρήσιν των σχολείων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία : από του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρις Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1 - 1453 μ.Χ.) : προς χρήσιν των σχολείων / υπό Αριμ. Φιλάρετου Βαφείδου. - εν Κωνσταντινουπόλει: Δαπάνη του βιβλιοπωλείου των αδελφών Δεπάστα, 1884 . - ιστ΄, 283 σ.click here