Βίος και θάνατος του Σωκράτους

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βίος και θάνατος του Σωκράτους / ; εκ του γαλλικού εις την ημετέραν φωνήν μεταφρασθέντα και σημειώσεσιν επαυξηθέντα και εκδοθέντα υπό Γεδεών Φ. Ιεροδιακόνου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1859 . - κα΄, 158 σ.click here