Έρευναι και εικασίαι περί Βλόσιου και Διοφάνους

Πρωτεύουσες καρτέλες

Έρευναι και εικασίαι περί Βλόσιου και Διοφάνους / υπό Μάρκου Ρενιέρη. - 2η έκδ. επιδιορθ. . - Αθήνησι: τύποις αδελφών Περρή, 1887 . - 235 σ.click here