Φλυαρίαι Έλληνος αγαπώντος την πατρίδα του αμερολήπτως το παρελθόν κρίνοντος και αίσια επευχομένου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Φλυαρίαι Έλληνος αγαπώντος την πατρίδα του αμερολήπτως το παρελθόν κρίνοντος και αίσια επευχομένου /. - εν Αθήναις: [χ.ο.], 1863 . - 36, η΄ σ.click here