Ο Μοσλήμ και το τέλος αυτού ή η πτώσις της Τουρκίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Μοσλήμ και το τέλος αυτού ή η πτώσις της Τουρκίας / ; εκ του αγγλικού υπό Αγαθοκλέους Χριστιανού. - 2η έκδ. μετ' επιδιορθώσεων και προσθηκών . - εν Αθήναις: τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1855 . - 160 σ.click here