Απανθίσματα της χριστιανικής πίστεως = Κιούλζαρι ιμάνι μεσίχι

Πρωτεύουσες καρτέλες

Απανθίσματα της χριστιανικής πίστεως = Κιούλζαρι ιμάνι μεσίχι / ; επιμέλεια Γεωργίου Ιωάννου Αϊμελίδου. - εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Ευάγ. Μισαηλίδου, 1883 . - ιστ΄, [6] χ.α., 323 σ.click here